AirSoft Pravidlá

19. března 2008 v 19:17 | LarioN |  Pravidlá AS
1. povolené sú len airsoftové zbrane
2. nosiť do hracieho priestoru kovové, farbiace a strely iného kalibru sú zakázané
3. hráči sú povinní nosiť dostatočne účinné ochranné prostriedky na oči počas celého pobytu na hracej ploche, odporúčame ich nosiť počas celého konania akcie
4. mimo hracej plochy, okrem vyhradeného priestoru, je zakázané mať v zbrani zásobník a zbraň musí byť zaistená
5. streľba mimo hracej plochy je povolená len vo vyhradenom priestore a vyhradeným smerom (testovanie a nastreľovanie zbraní)
6. každá pyrotechnika musí byť vopred schválená organizátormi akcie, jej použitie upravujú pokyny pre konkrétnu akciu
7. konzumácia alkoholu alebo omamných látok je počas trvania akcie prísne zakázaná
8. pri výskyte cudzích osôb bez ochranných pomôcok na hracej ploche je hráč povinný okamžite zastaviť hru a neodkladne informovať organizátora
9. pri akomkoľvek zranení je hráč povinný neodkladne informovať organizátora
10. hráči sú povinný neodkladne vykonať organizačné pokyny organizátorov akcie
11. organizátori akcie sú viditeľne označení, ich označenie je špecifikované v pokynoch pre akciu
12. pri porušení pravidiel bude hráč napomenutý, pri viacnásobnom napomenutí alebo hrubom porušení pravidiel bude hráč vylúčený a môže mu byť zakázaná účasť na ďalších akciách

Zásahy
13. hráč je povinný priznať každý platný zásah a označiť sa za vyradeného
14. zásah do akejkoľvek časti tela alebo nesenej výstroje sa považuje za platný
15. zásah odrazenou BB nie je platný
16. zásah do zloženej výstroje nie je platný a je možné ju využívať na krytie
17. zásah do zbrane vyradí zbraň na vopred určenú dobu, hráč môže použiť druhú zbraň, hrať ďalej bez zbrane, požičať si inú zbraň alebo sa označiť ako vyradený
18. zasiahnutý hráč okamžite oznámi zásah hlasitým zvolaním "MÁM" alebo "HIT", a zdvihnutím ruky nad hlavu, a potom sa neodkladne označí bielou látkou na hlave za vyradeného
19. následne sa vyradený hráč neodkladne odoberie na respawn tak, aby nerušil priebeh hry a nijako doň nezasahoval. Zakázané je najmä krytie spoluhráčov svojim telom, označovanie pozície nepriateľa, strieľanie zo zbrane a pod.
20. akákoľvek komunikácia vyradených hráčov s hrajúcimi je zakázaná o zásahoch sa počas hry nediskutuje. Hráč sa považuje za živého, až kým sa sám neprehlási za vyradeného. Hádky kazia zážitok z hry všetkým zúčastneným, tak sa im vyhýbajte!

Respawn
21. respawn je vopred určené, jasne označené miesto určené na zhromaždenie vyradených hráčov, z ktorého sa opäť vracajú do hry
22. na respawne je zakázané strieľať a hráči sú tam povinní mať nasadené ochranné prostriedky
23. dĺžka pobytu na respawne a pravidlá opúšťania respawnu sú špecifikované v pokynoch pre akciu

Streľba
24. airsoft je bezkontaktná hra. Sácanie, udieranie, kopanie alebo akýkoľvek iný fyzický kontakt so súperom alebo jeho výstrojom je zakázaný.
25. je zakázané verbálne napadnutie protihráča a jeho urážanie
26. je zakázané strieľať do priestorov, kam hráč nevidí (najmä vystrčiť zbraň za roh a strieľať) a taktiež je zakázané strieľať na extrémne krátke vzdialenosti (menej ako 1m)
27. na extrémne krátke vzdialenosti (menej ako 1m), keď jeden hráč o tom druhom nevie, sa používa ľahký dotyk zbraňou alebo rukou, dotknutý hráč sa v tichosti označí za vyradeného a ide na respawn. Tento bod je jediná výnimka z pravidla 26.

Doplňujúce pravidlá
28. na bojisku "Stará Čajka" je prísny zákaz hrania airsoft pokiaľ je napršané, hrať sa smie iba v spodnej časti, tj. prizemie.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.